Current Presidentนายสนธยา คุณปลื้ม
ประธาน
คณะกรรมการกีฬายานยนต์


ศ.คลินิก น.พ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์
รองประธาน

นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา
กรรมการ
ดร.สุเมต สุวรรณพรหม
กรรมการ
นายอุดมศักดิ์ จันทร์อ่อน
กรรมการ
นายปิยะวงศ์ กรรณสูต
กรรมการ

นางสุภาพันธ์ ภาษิตานนท์
กรรมการ
นายปรีดา ตันเต็มทรัพย์
กรรมการ
นายพันเดช หลิมศิวิไล
กรรมการ
นางจิตตรา ศรีรุ่งเรือง
กรรมการ

นายธีระ บุนนาค
กรรมการ
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี
กรรมการ

นายมนูสาสน์ ศรีพนา
กรรมการและเลขานุการ