โครงการ “ROAD SAFETY” กิจกรรม “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย” ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางเขน

โครงการ “ROAD SAFETY” กิจกรรม “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย”

ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางเขน

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

จากการรายงานทางสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ยานพาหนะบนท้องถนนจัดเป็นปัญหาสำคัญอันอับด้นๆ ของประเทศ ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก แม้รัฐบาลจะกำหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุแล้วก็ตาม แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เกิดจากการขาดวินัยและจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน

ทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา จึงได้จัดโครงการ “ROAD SAFETY” กิจกรรม “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น (CPR)” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎจราจร มีวินัยในการใช้รถ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาระดับประถมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวน 10 สถาบัน และประชาชนทั่วไปจำนวน 2 ชุมชน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมตลอดโครงการ จำนวน 1,200 คน

โครงการนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล บริษัททิพยประกันภัย ให้การสนับสนุนงบประมาณ และผู้เข้าอบรมจากศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางเขน ที่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสมาชิก

ใส่ความเห็น