โครงการ “Road Safety” กิจกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โครงการ “Road Safety” กิจกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา มีคุณไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อุปนายก คนที่ 4 ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “ROAD SAFETY” กิจกรรม “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎจราจร
  2. เพื่อให้ ผู้เข้าอบรม มีวินัยในการใช้รถ
  3. เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 10 สถาบัน และประชาชนทั่วไปในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน จำนวนผู้เข้าอบรมตลอดโครงการ จำนวน 1,200 คน

โครงการนี้จะประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท ท่านผู้อำนวยการและผู้เข้าอบรมจาก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของครูนักเรียน

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินไปด้วยดี ทั้งนี้นักเรียนต่างให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น