โครงการ “ROAD SAFETY” กิจกรรม “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย” ณ โรงเรียนประชาภิบาล

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา มีท่าน ดร.สุเมธ สุวรรณพรหม ประชาสัมพันธ์ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา  เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “ROAD SAFETY” กิจกรรม “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  ณ โรงเรียนประชาภิบาล

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา จึงได้จัดโครงการ “ROAD SAFETY” กิจกรรม “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น (CPR)” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎจราจร มีวินัยในการใช้รถ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาระดับประถมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวน 10 สถาบัน และประชาชนทั่วไปจำนวน 2 ชุมชน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมตลอดโครงการ จำนวน 1,200 คน

โครงการนี้จะประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท ท่านผู้อำนวยการและผู้เข้าอบรมจาก โรงเรียนประชาภิบาล ที่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของครูนักเรียน

 

ใส่ความเห็น