โครงการเยาวชน “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ในการจัดงานในครั้งนี้ มีท่าน ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการ “Drive Better for All” กิจกรรมเยาวชน “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย”  ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ วิทยากร จากกรมการขนส่งทางบก บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน

จากการรายงานทางสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ยานพาหนะบนท้องถนน จัดเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศ ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก แม้รัฐบาลจะกำหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุแล้วก็ตาม แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกิดจากการขาดวินัยและจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน

ทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา จึงได้จัดการอบรมโครงการ “Drive Better For All (Road Safety)”  กิจกรรมเยาวชน “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย “  รวมทั้งการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น (CPR ) ในวันนี้

 

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎจราจร
  2. เพื่อให้ ผู้เข้าอบรม มีวินัยในการใช้รถ

เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 10 สถาบัน และประชาชนทั่วไปในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน จำนวนผู้เข้าอบรมตลอดโครงการ จำนวน 1,200 คน

โครงการนี้จะประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท และผู้เข้าอบรมจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ที่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

ใส่ความเห็น