ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ศ.2476-2478 หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ

 

พ.ศ.2479-2480 พระยาสฤษดิการบรรจง

 

พ.ศ.2480-2481 พลเรือตรีพระจักรานุกรกิจ

 

พ.ศ.2482-2484 หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ

 

พ.ศ.2485-2487 พลเอกมังกร พรหมโยธี

 

พ.ศ.2488-2489 พระยาเมธาธิบดี

 

พ.ศ.2490-2491 นายประพัฒน์ วรรธนะสาร

 

พ.ศ.2491-2492 พลเรือตรีพระจักรานุกรกิจ

 

พ.ศ.2493-2499 พลเอกเจ้าพระยารามราฆพ

 

พ.ศ.2500-2503 นายประวัติ สุขุม

 

พ.ศ.2504-2518 พลตำรวจเอกหลวงชาติตระการโกศล

 

พ.ศ.2519-2539 นายวิลาศ บุนนาค

 

พ.ศ.2540-2543 นายไตรรงค์ ศรรมังกร

 

พ.ศ.2544-2545 นายเสริมศักดิ์ สุวัณณาคาร

 

พ.ศ.2546-2550 นายศรีศักดิ์ ณ นคร

 

พ.ศ.2550-2551 นายมานะ สุขบาง

 

พ.ศ.2551-2555 นายสมใจนึก เองตระกูล

 

พ.ศ.2555-2559 นายบรรพต หงษ์ทอง

 

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน ดร.สมพร สืบถวิลกุล