คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

1. นาย สมพร                 สืบถวิลกุล             – นายกสมาคม

2. นาย ยรรยง                คุโรวาท                 – อุปนายก 1

3. นาย สนธยา               คุณปลื้ม                – อุปนายก 2

4. นาย ธัชสกล              พรหมจมาศ           – อุปนายก 3

5. นาย ไพโรจน์             ลิ้มจำรูญ               – อุปนายก 4

6. นาย ชาติชาย            พุคยาภรณ์            – เลขาธิการ

7. นาย มนูสาสน์            ศรีพนา                  – รองเลขาธิการ

8. นาย พันเดช              หลิมศิวิไล             – เหรัญญิก

9. นาย ธวัช                   ไทรราหู                 – รองเหรัญญิก

10. นาง จิตตรา             ศรีรุ่งเรือง               – ปฏิคม

11. นาย ชลัทชัย           ปภัสร์พงษ์              – นายทะเบียน

12. นาย สุเมต               สุวรรณพรหม         – ประชาสัมพันธ์

13. พลตำรวจโท จุตติ  ธรรมมโนวานิช       – กรรมการ

14. นาย อโณทัย          เอี่ยมลำเนา            – กรรมการ

15. นาย ศิตชัย              จีระธัญญาสกุล      – กรรมการ

16. นาย อรรถพล          ฤกษ์พิบูลย์            – กรรมการ

17. นาย สัณณ์ชัย          เองตระกูล             – กรรมการ

18. นาย ปิติ                  ภิรมย์ภักดี              – กรรมการ

19. นาย ตนัยศิริ            ชาญวิทยารมณ์      – กรรมการ