มอเตอร์สปอร์ต

กีฬาแข่งรถยนต์ เป็นหนึ่งกิจกรรมกีฬาที่นานาประเทศและประเทศไทยให้ความสำคัญและใช้เป็นมาตรการทางเศรษฐกิจเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ เป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การรับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศ และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครับและสังคมผ่านกิจกรรมแข่งกีฬาในช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ตลอดจนฝึกฝนจากการปฏิบัติ ให้พัฒนาเรียนรู้ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดี ให้รู้จักคำว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ตลอดจนเป็นศูนย์รวมความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่แสดงพลังทางสังคม โดยร่วมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มากกว่าประโยชน์เชิงธุรกิจ และคำนึงถึงการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม