การล้มกีฬา

 การล้มกีฬา

ร.ย.ส.ท. กําหนดแนวทางการป้องกันการล้มกีฬา และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพอย่างชัดเจน

ทั้งในส่วนของแนวทางเชิงป้องกันเชิงเฝ้าระวัง บทลงโทษ และการสร้างระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยระบุไว้ในกติกาการแข่งขันรถยนต์แห่งชาติ พ.ศ. 2564 

                                                         

 

อ่านกติกาการแข่งขันรถยนต์แห่งชาติ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม คลิก!

 

กระบวนการเฝ้าระวังการล้มกีฬาฯ

มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบควบคุมการแข่งขันและมีกรรมการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการล้มกีฬา

รวมไปถึงมีการใช้กล้องบันทึกตามจุดต่าง ๆ ภายในสนามการแข่งขันเพื่อป้องกันการล้มกีฬา