ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา มีการรงณรงค์และประกาศให้กับนักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้เข้าใจและรับรู้ถึงการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขัน ตลอดจนบทลงโทษที่ทางองค์กรต้อต้านการใช้สารต้องห้าม(WADA) เป็นผู้กำหนด