ขั้นตอนทำใบขับแข่ง
ตรวจสอบข้อมูลนักแข่งผ่านการอบรม ดังนี้ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา


Thailand Super Series


Singha


Toyota

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับแข่ง
(RAAT Competition Driving License Fees)เอกสารประกอบยื่นทำใบขับแข่ง

ชาวไทย
• สำเนาทะเบียนบ้านบ้าน

• สำเนาบัตรประชาชน

• ใบตรวจร่างกาย/ใบรับรองแพทย์ (แบบฟอร์ม คลิก!)

• ใบตรวจ EKG (กรณีนักแข่งอายุ 45 ปีขึ้นไป)

• รูปถ่าย 2 รูป (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)

• สำเนาใบขับแข่งปีที่แล้ว (กรณีต่ออายุใบขับแข่ง)


FOREIGNER/ชาวต่างชาติ

• Passport

• No Objection

• Medical Certificate (RAAT Forms Click!)

• EKG Certificate (45 years old and older)

• 2 Picture (1 inch or 2 inch)

 

เอกสารครบถ้วนใช้เวลาประมาณ 7 วัน ในการรับใบขับแข่งตัวจริง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่าง