ขั้นตอนทำใบขับแข่ง
ตรวจสอบข้อมูลนักแข่งผ่านการอบรม ดังนี้ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา


Thailand Super Series


Singha


Toyota
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับแข่ง
(RAAT Competition Driving License)เอกสารประกอบยื่นทำใบขับแข่ง

• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาใบขับแข่งปีที่แล้ว
• สำเนาใบขับขี่รถยนต์
• สำเนาทะเบียนบ้านบ้าน
• ใบตรวจร่างกาย (สามารถตรวจได้ทั้งคลินิก หรือ โรงพบาบาล)
• ใบตรวจ EKG กรณีนักแข่งอายุ 45 ปี ขึ้นไป
• No Objection กรณีนักแข่งต่างชาติ
• รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 

 

เอกสารครบถ้วนใช้เวลาประมาณ 7 วัน ในการรับใบขับแข่งตัวจริง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่าง