รายชื่อคณะกรรมการ

• นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคม
• นายยรรยง คุโรวาท อุปนายกคนที่ 1
• นายธีระ บุนนาค อุปนายกคนที่ 2
• ศ.คลินิก นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ อุปนายกคนที่ 3
• นายวิเชฐ ตันติวานิช อุปนายกคนที่ 4
• นายมนูสาสน์ ศรีพนา เลขาธิการ
• นายปรีดา ตันเต็มทรัพย์ รองเลขาธิการ
• นางสาวดลวรรธนีย์ ตงศิริกุล เหรัญญิก
• นางสาววรรษมน โขนแจ่ม รองเหรัญญิก
• นางสุภาพันธ์ ภาษิตานนท์ ปฏิคม

รายชื่อคณะกรรมการ

• นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ นายทะเบียน
• นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ ประชาสัมพันธ์
• นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา กรรมการ
• นายสัณณ์ชัย เองตระกูล กรรมการ
• นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ
• นายณรงค์ ไกรสวัสดิ์ กรรมการ
• พลตำรวจตรีพิชิตชัย ศรียานนท์ กรรมการ
• นายสุทธิพงศ์ สมิตชาติ กรรมการ
• ดร.สุเมต สุวรรณพรหม กรรมการ